* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .in, .com, .org, .net, .xyz, .co.in